REVIZIJA TRAFOSTANICA

Ispitivanje VN, SN i NN kabolova i izolatora sa pritezanjem spojnih mesta.

Merenje otpora izolacije namotaja izmedju namotaja VN i NN,  VN-masa i NN-masa 

Merenje odnosa transformacije, greške u odnosu transformacije, regulacionih odcepa i funkcionalnosti samog regulatora napona.

Istakanje trafo ulja, uzorkovanje , ispitivanje dielektričnie probojnosti u laboratoriji ili na terenu, laboratorsiko detaljnije ispitivanje trafo ulja, degazacija i filtriranje trafo ulja, dolivanje novog konzervator po potrebi.

Pregled preme za uzemljenje, merenje otrpora uzemljenja

Kontrola zaptivača transformatorskih sudova, dotezanje istih, po potrebi i kompletna zamena dihtunga na licu mesta.

Ispitivanje rada zaštite transformatora, Buholc rele i kontaktni termometar kao i reagovanje zaštite na isključenje VN glavnih rastavljača snage transformatora.

Zamena sušionika vazduha i silika gela u njemu.

Provera rada i čišćenje NN prekidača sa proverom polučno opružnog pogona, provera rada mehanizma za uključenje-isključenje prekidača    

Cišćenje trafostanica od prašine i paučine